Privacy

maria ster der zee

blankenberge  zuienkerke

Privacy

Wat dient te weten over het privacybeleid van

de Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw?


Welke gegevens verwerken wij van u?

Identificatiegegevens: zoals naam, adres, telefoon, mailadres, de extra gegevens die u toevoegt aan doopaanvraag, huwelijksaanvraag, communie- en vormselaanvraag; eventueel uw functie(s) binnen de pastorale eenheid

Foto's: genomen tijdens activiteiten waaraan u deelnam binnen de pastorale eenheid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

-om duidelijk met u te kunnen communiceren na een aanvraag tot doop, huwelijk, uitvaart of uw persoonlijke vragen

-onder andere om u te kunnen informeren over de activiteiten binnen de pastorale eenheid,

-u uit te nodigen naar de activiteiten binnen de pastorale eenheid,

-uw lidgeld voor Kerk&Leven, betalingen voor bedevaartreizen, e.a. te innen,

-om onze administratie degelijk bij te houden,

-foto's: gebruik in Kerk&leven edities Blankenberge en Zuienkerke, op de fotogalerij

en in de Nieuwkrant (blog).

Ten allen tijde kan u vragen om afbeeldingen van u of uw minderjarige kinderen te laten verwijderen, dit via privacy@mariasterderzee.be


We gebruiken en behouden uw gegevens maar zolang nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

We delen uw gegevens in geen enkel geval met derden, tenzij noodzakelijk met Bisdom Brugge.

Al uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden dus uitsluitend gebruikt binnen de werking van de pastorale eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw.

Wat met het communicatiegeheim?

Uw persoonlijke communicatie met

de pastorale eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw

kan enkel ingezien worden door de persoon of de dienst waarmee u communiceert (via mail, online, telefonisch).

Deze personen en diensten houden zich gezien de aard van de communicatie en hun ambt aan de geheimhoudingsplicht.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden nageleefd door alle medewerkers/teamleden van de pastorale eenheid Maria ster der zee vzw. 

Digitale gegevens zijn opgeslagen op computer, beveiligd met een toegangscode..

Uw gegevens op papier zijn opgeslagen in een afgesloten dossierkast.

PE Maria ster der zee vzw bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de gedefinieerde doelen te bereiken of zolang als toegestaan door de wet; en zorgt ervoor dat de verzamelde en gebruikte persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te verbeteren of zich te verzetten tegen het ontvangen van brieven of mailberichten.

U heeft ook het recht om te vragen geschrapt te worden/vergeten te worden uit onze bestanden,

dit met een redelijke termijn, en met uitzondering van doop-, vormsel-  en huwelijksregister.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, dient u een eenvoudige aanvraag in

via mail: privacy@mariasterderzee.be

schriftelijk:

parochiaal secretariaat,

dienst privacy

Ruiterstraat 7

8370 Blankenberge


Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw neemt uw rechten serieus

en zorgt ervoor dat u deze rechten op de meest correcte manier kan uitoefenen.

Waar kan u terecht met vragen?

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij onze Data Protection Officer (verantwoordelijke plaatselijke gegevensverwerking) op volgend mailadres: privacy@mariasterderzee.be

Voldoet dit niet, dan kan u altijd terecht bij de Privacy Commissie via https://www.privacycommission.be/nl.

Uw vragen worden op een confidentiële manier behandeld.

Zowel de DPO als de Privacy Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Privacyverklaring Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw - maart 2018

Copyright © All Rights Reserved mariasterderzee.be